Etikos kodeksas

LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS

ETIKOS KODEKSAS 

1.                    Lietuvos kinologų draugijos etikos kodekse (toliau – Kodeksas) naudojami trumpiniai ir sąvokos:

1.1.         FCI – Tarptautinė kinologų federacija;

1.2.         LKD – Lietuvos kinologų draugija – asociacija, vienijanti Lietuvos kinologų organizacijas (ribotos civilinės atsakomybės viešuosius juridinius asmenis);

1.3.         LKD klubas – Lietuvoje veikianti kinologų organizacija, LKD narys;

1.4.         LKD klubo atstovas – asmuo, įgaliotas  atstovauti LKD klubą įstatymų nustatyta tvarka;

1.5.         LKD konferencija – kolegialus aukščiausias LKD valdymo organas, kuriame po vieną balsą turi kiekvienas LKD narys;

1.6.         LKD taryba – kolegialus LKD valdymo organas, veikiantis tarp LKD konferencijų;

1.7.         Veisėjas – LKD  klubo narys, turintis kalės veisimo teisę bei registruojantis Lietuvoje gimusius šuniukus.

2.                    Lietuvos kinologų draugijos etikos kodeksas įtvirtina LKD klubų atstovų, LKD klubų narių bei LKD  darbuotojų kinologinės veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias vengtino elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir LKD  tvarkos, taisyklės, reglamentai bei kiti dokumentai.

3.                    Kodekso tikslai:

3.1.         apibrėžti veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis LKD klubų atstovai, LKD klubų nariai bei LKD darbuotojai, dalyvaudami kinologinėje veikloje;

3.2.         skatinti LKD klubų atstovus bei LKD klubų narius savo veikloje, susijusioje su šunimis, laikytis garbės ir orumo bei gyvūnų gerovės prioriteto, vadovautis visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės sampratomis bei teisės aktais, reglamentuojančiais elgesį su gyvūnais;

3.3.         užtikrinti pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius LKD viduje bei už jos ribų;

3.4.         skatinti kylančias problemas spręsti nedelsiant, vengti uždarumo, užkirsti kelią apkalboms;

3.5.         skatinti aplinkinių pasitikėjimą bei LKD klubų narių lojalumą.

4.                    LKD klubo atstovai, LKD klubų nariai ir LKD darbuotojai:

4.1.         yra lojalūs LKD ir/ar LKD klubui;

4.2.         gerbia vieni kitus;

4.3.         suvokia, kad jų elgesys kinologijos srityje tiesiogiai formuoja nuomonę apie LKD ir LKD klubus;

4.4.         dalyvauja tik LKD ir FCI principams neprieštaraujančių kinologų organizacijų renginiuose ir/ar veikloje, nedalyvauja alternatyvių LKD ar FCI kinologų organizacijų renginiuose ir/ar veikloje;

4.5.         LKD ar LKD klubo vardu bendrauja su LKD, FCI, kitų šalių kinologų organizacijomis, tik turėdami tam įgaliojimus ir suderinę teikiamą informaciją ir išreiškiamą poziciją su LKD ir/ar LKD klubu.

4.6.         LKD/FCI teisėjų, FCI, LKD ir LKD klubų, šių organizacijų atstovų bei LKD klubų narių veiksmus ar pasisakymus viešojoje erdvėje komentuoja laikantis etikos normų, konstruktyviai, be asmeniškumų.

4.7.         susilaiko nuo nekonstruktyvios šunų ir jų savininkų ir/ar vedlių kritikos;

4.8.         neskleidžia melagingos informacijos ar gandų apie svetimus šunis ar vadas;

4.9.         pagal galimybes skatina visuomenę atsakingai žvelgti į gyvūnų laikymą;

4.10.     netoleruoja netinkamo elgesio su gyvūnu;

4.11.     laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų;

4.12.     laikosi visuotinai pripažintų moralės ir etikos normų;

5.                    LKD klubų nariai:

5.1.         suvokia esą tuo pačiu LKD bei FCI nariais ir gerbia šias organizacijas;

5.2.         laiko veislės ir šuns gerovę aukščiau asmeninės naudos (veisimo, parodų, varžybų, konkursų ir pan.);

5.3.         laiko tik tokį skaičių šunų, kuriam gali suteikti tinkamas gyvenimo sąlygas, t.y. reikalavimus, atitinkančius gyvenamąją vietą, priežiūrą, maitinimą, dėmesį, socializaciją, savalaikę veterinarinę pagalbą;

5.4.         jei, susidarius aplinkybėms, nebegali rūpintis savo šunimis, praneša apie tai LKD klubui bei veisėjui ir suranda naujus šeimininkus;

5.5.         neatima gyvybės šuniukui ar suaugusiam šuniui; tik tuo atveju, jei šuo nepagydomai serga ir/ar kenčia skausmus, veterinarijos gydytojas gali atlikti humanišką eutanaziją;

5.6.         užtikrina, kad jam priklausantys šunys dėvėtų jiems pritaikytus antkaklius/petnešas, būtų prisegti pavadžiu ar efektyviai kontroliuojami palaidi viešumoje ar namie, nebūtų paliekami viešumoje be priežiūros;

5.7.         išvedžiojant šunį pasirūpina švara ir tvarka, surenka vedžiojamo šuns ekskrementus;

5.8.         renginyje dalyvauja tvarkingai apsirengę, neapsvaigę;

5.9.         gerbia renginio teisėjus ir darbuotojus, netrukdo jiems atlikti savo darbą;

5.10.     rūpinasi švara ir tvarka renginyje, surenka savo šuns ekskrementus;

5.11.     atveda šunį į renginį sveiką ir švarų;

5.12.     neveda į renginius šuningų bei rujojančių kalių arba imasi visų įmanomų priemonių, kad dėl to nekiltų nepatogumų kitiems dalyviams;

5.13.     neveda į renginius šuniukų, kuriems nepadaryti visi būtini skiepai;

5.14.     užtikrina, kad jų šuns elgesys nekeltų pavojaus ar nepatogumų tretiesiems asmenims;

5.15.     teikia tikrovę atitinkančią informaciją apie auginamus ir/ar veisiamus šunis, šunų veisles, jų sveikatą, kokybę, genealogiją;

5.16.     praneša veisėjui apie pasireiškusias šuniui galimai paveldimas ligas.

6.                    Veisėjai:

6.1.         suvokia savo atsakomybę dėl veislės grynumo ir šunų gerovės;

6.2.         supranta veisiamos veislės standartą, įvertina kiekvieno planuojamo veisti šuns savybes, žinomas jo protėvių savybes, taiko genetikos principus;

6.3.         turi žinių apie kergimą, šuningos kalės priežiūrą, šuniavimąsi, vados auginimą ir jas taiko praktiškai;

6.4.         nekergia kalės ar patino, jeigu tai kokiu nors būdu gali pakenkti šuniui ar veislei;

6.5.         prieš planuodami kergimus, įvertina kalės sveikatos būklę, atsižvelgia į amžių ir turėtų vadų kiekį;

6.6.         informuoja savo turimų šunų veisėjus bei savo išveistų šunų šeimininkus apie bet kurias savo šunų ar jų linijoje nustatytas paveldimas ligas, siekiant padėti savininkams prižiūrėti savo šunis bei veisėjams koreguoti savo veisimo programas;

6.7.         pagal galimybes atlieka diagnostinius tyrimus savo planuojamiems veisti šunims ir įvertina informaciją apie jų artimus giminaičius, siekiant išvengti paveldimų ligų;

6.8.         veisimui naudoja tik pakankamai suaugusius ir subrendusius šunis, kad tai nepaveiktų jų vystymosi ir galima būtų teisingai įvertinti jų įgimtas savybes;

6.9.         turi būti atviri ir sąžiningi su visais potencialiais jų šuniukų pirkėjais ir kitais veisėjais, neslėpdami informacijos apie veisiamų šunų linijose nustatytas paveldimas ligas;

6.10.     pagal galimybes užtikrina, kad išveisti šuniukai būtų auginami, parduodami ir laikomi laikantis šio Kodekso;

6.11.     atsakingai renkasi būsimus šuniukų šeimininkus, imasi visų protingų priemonių įsitikinti, kad jie turi pakankamai esminių žinių apie tos veislės šunų priežiūrą bei auklėjimą ir suteiks gyvūnui tinkamas gyvenimo sąlygas;

6.12.     konsultuoja naujuosius šuniuko šeimininkus apie šuniuko poreikius bei nukreipia juos atsakingos šuns savininkystės linkme;

6.13.     neparduoda sergančio ar traumuoto šuniuko neįspėję apie tai pirkėjo, perduoda visą medicininę informaciją apie šuniuką naujiesiems šeimininkams;

6.14.     užtikrina, kad naujasis šeimininkas gaus visus tiesiogiai su LKD susijusius dokumentus, o jei šuns perdavimo momentu tai neįmanoma, raštu įsipareigoja tai atlikti, atsiradus galimybei;

6.15.     susidarius situacijai, kai šuniuko šeimininkai nebegali jo laikyti, esant galimybėms, padeda jiems surasti naujus namus šuniukui;

7.                    Veislinio patino šeimininkai:

7.1.         neskatina kalės šeimininkų kergti kalę, jei pastarieji neturi laiko, vietos ir kitų išteklių ir negali sudaryti tinkamų sąlygų vados auginimui;

7.2.         informuoja kalės savininką iš anksto, jei jam priklausantis patinas turėjo su veisimu susijusių problemų praeityje.

8.                    LKD klubo atstovui ar nariui pažeidus šio Kodekso nuostatas, pažeidimą svarsto LKD klubas, kurio atstovas ar narys yra pažeidėjas, ir gali skirti nuobaudas, kurias, esant reikalui, tvirtina LKD taryba. LKD klubui ignoruojant savo narių ar atstovų pažeidimus, pažeidimą svarstyti ir skirti nuobaudas gali LKD taryba.

9.                    Galimos nuobaudos:

9.1.         įspėjimas;

9.2.         terminuotas arba neterminuotas draudimas dalyvauti veikloje, susijusioje su pažeidimu.

10.                LKD darbuotojui pažeidus šio Kodekso nuostatas, pažeidimą svarsto LKD taryba ir gali siūlyti Prezidentui skirti nuobaudas pažeidėjui.

11.                LKD klubų atstovai, LKD klubų nariai bei LKD darbuotojai supranta, jog šis Kodeksas negali apimti visų galinčių atsitikti atvejų, todėl elgiasi vadovaudamiesi visuomenėje pripažintomis etikos, dorovės, moralės sampratomis bei teisės aktais.

12.                LKD klubų atstovai, LKD klubų nariai bei LKD darbuotojai įsipareigoja laikytis šio kodekso reikalavimų. 

13.                Bet kuris LKD klubas gali pateikti pasiūlymus dėl Kodekso pakeitimo ir/ar papildymo, toks pasiūlymas svarstomas artimiausioje LKD Konferencijoje. 

Kodeksas įsigalioja nuo 2014 06 01